Cách lần chuỗi tràng hạt

Chuỗi tràng hạt Phật giáo gồm 108 hạt nhỏ đều nhau, đục 1 lỗ ở giữa, có thể xâu liền hoặc cách(27 viên có 1 viên cách nhỏ hơn) gọi là hạt tử châu(hạt con) và 01 viên đầu to hơn, khoan 3 lỗ có mũ như chiếc hồ lô gọi là mẫu châu(hạt cái). Vậy nói chính xác nếu tràng thuần thúy là 109 hạt cả hạt đầu. Các tổ chế thêm 3 hạt cách ở giữa, thêm 6 hạt ở đầu để làm chuôi tràng đẹp hơn. 3 hạt ở giữa chia chuỗi tràng thành 4 đoạn bằng nhau (khi lần đến nghỉ lấy hơi), 6 hạt ở đầu, mỗi bên 3 hạt để khi niệm danh hiệu Phật 108 lần xong thì niệm 4 danh hiệu Bồ tát mỗi vị 3 lần rồi hồi hướng là đủ.

Chuỗi thường được đeo ở cổ hoặc quấn thành nhiều vòng ở cổ tay để tiện hành trì. Chuỗi nên để chỗ cao, không để xuống đất, để nơi dơ bẩn tránh tội bất kính.

Bước 1: Hai bàn tay cầm chuỗi dâng lên ngang trán thầm chú nguyện: “Đây là vật quý báu, là phương tiện thiện xảo mà Phật và chư vị tổ sư đã chỉ dạy nhằm đoạn ác, tu thiện thúc liễm thân tâm, con xin lần chuỗi này, nguyện hành trì tinh tấn, nguyện thoát khỏi luân hồi, nguyện vãng sinh Cực Lạc”.

Bước 2: Ngồi xếp bằng chân, bán già hoặc kiết già(người bệnh có thể ngồi tư thế thoải mái, hoặc nằm nếu không ngồi được), hai tay cầm chuỗi để ngang đầu gối khi ngồi.

Bước 3: Tùy theo thuận tay trái hoặc phải mà ta dùng ngón tay cái bấm hạt bắt đầu sau hạt mẫu châu kèm tiếng niệm Phật, niệm 1 danh hiệu(ví dụ Nam mô A Di Đà Phật) bấm 1 hạt, từ hạt số 1 đến hết khi tới hạt tử châu cuối cùng cạnh hạt mẫu châu là được tính 1 tràng. Tùy theo nghi thức hoặc phát nguyện của bản thân mà chúng ta lần 1, 3 hay nhiều lần 108(tràng). Nếu lần tiếp chúng ta có thể xoay tràng ngược lại để thuận chiều bấm tay hoặc lần ngược lại nếu không xoay. Tục truyền các Tổ quan niệm hạt mẫu châu tượng trưng cho quả vị Phật(vô thượng chánh đẳng chánh giác) là giác ngộ cùng tột rồi nên không thể vượt qua hạt này. Tại sao phải có hạt mẫu châu mà không xâu tròn? Nếu xâu tròn thì lần mãi mãi không khi nào dứt giống như vòng luân hồi vậy, hạt mẫu châu là quả vị phật, lần đến đó là chấm dứt luân hồi. Thêm nữa nếu xâu tròn thì chúng ta lần mãi mãi không có hạn định tất sẽ sinh ra hôn trầm(buồn ngủ), có hạt mẫu châu lần tới đó liền tỉnh giác không bị hôn trầm. Sau khi lần niệm danh hiệu song ta lần 3 hạt ở đầu niệm danh hiệu tứ thánh như Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát mỗi danh hiệu 3 lần là kết thúc. Để kết thúc việc niệm Phật chúng ta cũng lại dùng 2 tay dâng chuỗi tràng ngang trán rồi đeo lên cổ hoặc để lên kệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *