Chuỗi 108 hạt

Chuỗi 108 hạt dùng để đeo cổ, quấn tay tiện cho hành trì lễ lạy, niệm phật