Kinh Địa Tạng Bồ tát Bản Nguyện

  • Model: KDTBN02
  • 30 Còn hàng

35.000đ

Thêm vào giỏ:
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bản Nguyện

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh nói về nhân địa tu hành của Bồ tát Địa Tạng, trải qua bao kiếp số tu hành nhằm cứu vớt chúng sinh khỏi địa ngục. Bồ tát Địa tạng nguyện:

Địa Ngục bất không thề bất thành Phật
Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề

Ngài thề độ hết chúng sinh thoát khỏi địa ngục mới thành chính giác.

Trì tụng kinh Địa Tạng sẽ được các thiện thần thụ hộ, gia đình được bình an. Trì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người quá cố trong vòng 49 ngày và làm các công đức cúng dường giúp thân nhân nhẹ nghiệp, được sinh lên các cõi trời hoặc về Cực Lạc.

Sản phẩm này được đăng vào Wednesday 11 September, 2013.

Your IP Address is: 34.204.191.0
Bản quyền © 2020 Shop Phật Giáo Diệu Âm - Dieu Am Buddhism Store. Coding DGCO